ALGEMENE VOORWAARDEN van Hobbycentraal (KvK-nr.: 76638006),

 

 • Definities
 • In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
 • a. Verkoper/opdrachtnemer: Hobbycentraal ., gevestigd te (3621 DA) Breukelen, Nassaustraat 2D,
 • b. Koper/opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in hoedanigheid van ondernemer, in opdracht van wie verkoper/opdrachtnemer producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie verkoper/opdrachtnemer een overeenkomst aangaat tot (ver)koop, respectievelijk van opdracht of aanneming van werk, of met wie verkoper/opdrachtnemer in bespreking of onder- handeling is over het sluiten van een overeenkomst tot (ver)koop, respectievelijk van opdracht of aanneming van werk;
 • c.Overeenkomst: iedere overeenkomsttot(ver)koopen/ ofopdrachten/ofaannemingvanwerk die tussen verkoper/opdrachtnemer en koper/opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 • d.Producten: allezaken,waaronder begrepen documentatie,tekeningen,(test)apparatuurenalle (overige) resultaten van dienstverlening c.q. aanneming van werk door verkoper/opdrachtnemer, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
 • e. Diensten: alle werkzaamheden (waaronder aanneming van werk), in welke vorm en hoege- naamd ook, die verkoper/opdrachtnemer voor often behoeve van koper/opdrachtgever verricht; f.Order: iedereopdrachtvankoper/opdrachtgever,inwelkevormdanook.
 • Toepasselijkheid
 • 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (en overige rechtshandelingen) van verkoper/opdrachtnemer en op alle overeenkomsten die door verkoper/opdrachtnemer met koper/opdrachtgever zullen worden gesloten.
 • 2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde(n) van koper/opdrachtgever wordt door verkoper/opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaar- den kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 • 2.4 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.
 • 2.5 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper/ opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.
 • 2.6 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in
 • welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • Aanbiedingen
 • 3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkoper/opdrachtnemer is eerst gebonden, doordat verkoperlopdrachtnemer een opdrachtlbestelling schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd. Verkoper/opdrachtnemer is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering (en/of opdracht) te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 • 3.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling (en/of opdracht) heeft plaatsgevonden, bij voorbeeld bij verkoop uit de voorraad, komt de koopovereenkomst tot

~

stand doordat de verkoper/opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot le- vering van de koper/opdrachtgever, dan wel doordat de verkoper/opdrachtnemer aan een om le- vering verzocht hebbende koper/opdrachtgever een factuur zendt.

3.3 Alle opgaven door verkoperlopdrachtnemer van getallen, maten, gewicht en/of andere aan- duidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar verkoper/opdrachtnemer kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of ver- strekte tekeningen ofmodellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer koper/opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten (en/of aanneming van werk) zodanig afwijken van de opgaven van verkoperlopdrachtnemer of van de tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft koper/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding-in redelijkheid noodzakelijk is.

3.4 Door de verkoper/opdrachtnemer verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd ofvermenig- vuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

 • Prijzen

4.1 Alle prijzen van verkoper/opdrachtnemer zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelas- ting, en exclusief eventuele handelings-, verzend- oftransportkosten, belastingen of andere hef- fingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van verkoperlopdrachtnemer zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

4.2 De door verkoper/opdrachtnemer genoemde (verkoop)prijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de Order, maar voor (op/af)levering van de producten wordt verhoogd, heeft de verkoper/ opdrachtnemer het recht de verhogingen aan de koper/opdrachtgever door te berekenen.

4.3 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de ver- zending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de verkoper/opdrachtnemer de producten heeft ge- kocht.

4.4 Koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper/opdrachtnemer van alle kosten en schade die voor verkoper/opdrachtnemer mochten voortvloeien uit het feit:

a. dat koper/opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een ver- gelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of

 •  dat koper/opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan verkoper/opdrachtnemer en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een rele- vante EG-lidstaat.
 • Betalingsvoorwaarden

5.1 Elke Overeenkomst wordt door de verkoper/opdrachtnemer aangegaan onder de opschorten- de voorwaarde, dat de koper/opdrachtgever op grond van door de verkoper/opdrachtnemer in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

5.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat koper/opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van de verkoper/opdrachtnemer zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling voor levering (dan wel

dienstverlening en/of aanneming van werk) per bank te geschieden: BIC: RABONL2U – IBAN: NL20RAB00310670616, in acht nemende de geldende betalingscondities van verko- per/opdrachtnemer, zoals vermeld op offerte. De betaling door koper/opdrachtgever dient daarbij – met uitzondering van een schriftelijk overeengekomen betalingstermijn van maximaal dertig (30) dagen – steeds plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Verko- per/opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale beta- lingsverplichting vertegenwoordigt.

5.4 Koper/opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van verkoper/opdrachtnemer, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. Verkoper/opdrachtnemer accepteert geen algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever.

5.5 Zolang de koper/opdrachtgever de door hem verschuldigde koop(/aanneem)som C.q. loon, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

5.6 Koper/opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij ko- per/opdrachtgever binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtin- gen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

5.7 Koper/opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de als dan in Nederland geldende wettelijke (handels)rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand ver- schuldigde rente.

5.8 Indien koper/opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is koper/ opdrachtgever verplicht verkoper/opdrachtnemer alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusiefredelijke kosten voor juridische bijstand in ofbuiten een procedure, te vergoe- den.

In ieder geval is de koper/opdrachtgever in het geval van een geldvordering verschuldigd: rentekosten gelijk aan de Depositorente van de Europese Centrale Bank plus 6,75%. Eventueel door verkoper/opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012. Indien ver- koper/opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzake- lijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.9 Indien door verkoper/opdrachtnemer, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan koper/ opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

 • 6. Afleveringstermijn
  1 De door verkoper/opdrachtnemer opgegeven afleveringstermijn voor producten – en/ofter- mijn voor het verrichten van diensten en/of oplevertermijn van aanneming van werk – is geba- seerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor verkoper/opdrachtnemer gelden- de omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan verkoper/opdrachtnemer verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door verkoper/opdrachtnemer zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze door verkoper/opdrachtnemer opgegeven (lever)tijden zijn slechts indicatief. Verkoper/opdrachtnemer heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren. 6.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of bevesti- ging anderszins door verkoper/opdrachtnemer. Indien verkoper/opdrachtnemer voor

Pagina 4

Dossiernr BA06.3.14.M8411

de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door koper/ opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens ofhulpmiddelen in het bezit zijn van verkoper/opdrachtnemer, doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.

6.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft koper/opdrachtgever geen recht op (schade) vergoeding ter zake. Koper/opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van ko- per/opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Koper/opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestel- ling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

6.4 Verkoper/opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leve- ren.

 • Overmacht

7.1 Indien verkoper/opdrachtnemer door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”)

niet aan haar verplichtingenjegens koper/opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

7.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Verkoper/opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade voorkomend uit of verband houdend met een over- machtstoestand.

7.3 Onder overmacht van verkoper/opdrachtnemer wordt verstaan elke van de wil van verkoper/ opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende ge- deelte van) haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of on- economisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van verkoper/opdrachtnemer kan worden verlangd.

7.4 Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering oftijdige levering van het verkochte respectievelijk (tijdige) op- of aflevering, in de weg staan, zoals niet of niet tijdige levering aan de verkoper/opdrachtnemer door zijn leverancier, alsmede indien de verkoper/opdrachtnemer de hem door zijn leverancier verkochte producten niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de verkoper/opdrachtnemer de keuze heeft de levering uit te stellen of de (koop)overeenkomst te ontbinden.

7.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

 • Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke af- of oplevering, pas over op koper/opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afge- leverde of af te leveren producten (of diensten) aan verkoper/opdrachtnemer verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koop/aanneemsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte ofte verrichten werk- zaamheden.

8.2 Ieder bedrag dat van koper/opdrachtgever wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter vol- doening van die vorderingen die verkoper/opdrachtnemer op koper/opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke verkoper/opdrachtnemer in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.

Daarna zal ieder bedrag dat van koper/opdrachtgever wordt ontvangen, allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5.8.

8.3 Voordat de eigendom van de producten op koper/opdrachtgever is overgegaan, is koper/ opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven,

aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Koper/opdrachtgever is slechts gerechtigd de producten, waarvan verkoper/opdrachtnemer eige- naar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van kopers/ opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

8.4 De koper/opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van verkoper/opdrachtnemer te bewaren en deze te ver- zekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van verkoper/ opdrachtnemer zal koper/opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan verkoper/opdrachtnemer.

8.5 Indien en zolang verkoper/opdrachtnemer eigenaar van de producten is, zal koper/ opdrachtgever verkoper/opdrachtnemer onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten.

Voorts zal koper/opdrachtgever verkoper/opdrachtnemer op verkoper/opdrachtnemer zijn eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan verkoper/opdrachtnemer eigenaar is, zich be- vinden.

8.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling offaillissement zal koper/opdrachtgever on- middellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigen- doms) rechten van verkoper/opdrachtnemer.

 • Reclame/klachten

9.1 Koper/Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht han- delende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de pro- ducten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de order- bevestiging en/offactuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de producten schriftelijk en gedetailleerd aan verkoper/opdrachtnemer worden medegedeeld. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de koper/opdrachtgever eveneens uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk en gedetailleerd te worden gemeld aan verkoper/ opdrachtnemer.

Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden ge- constateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten (ofverrichting van de diensten) schriftelijk aan verkoper/opdrachtnemer worden gemeld.

9.2 Na het ontdekken van enig gebrek is koper/opdrachtgever verplicht om het gebruik, de be- werking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.

9.3 Koper/opdrachtgever zal alle door verkoper/opdrachtnemer voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door verkoper/opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

9.4 Koper/opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door verkoper/opdrachtnemer geen controle op de reclame kan plaatshebben.

Pagina 5

Dossiernr BA06.3.14.M8411

___________

Pagina6

Dossiernr BA06.3.14.M8411

~9.5 Het staat koper/opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat verkoper/ opdrachtnemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor koper/opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

9.6 Koper/opdrachtgever kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van pro- ducten doen geldenjegens verkoper/opdrachtnemer zolang koper/opdrachtgever enige daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens verkoper/opdrachtnemer niet is nagekomen. 9.7 Reclame betreffende geleverde producten (ofverrichte werkzaamheden) kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde producten (of werkzaamheden) en alsnog te leveren producten (of werkzaamheden), ook niet als die producten zijn of zullen worden geleverd door uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

Klachten betreffende de uitvoering van de Overeenkomst door verkoper/opdrachtnemer geven koper/opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van verkoper/ opdrachtnemer op te schorten.

9.8 Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeenge- komen, door de verkoper/opdrachtnemer niet in behandeling genomen en de verkoper/ opdrachtnemer is terzake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook.

9.9 Indien koper/opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product (of dienstverlening), is de daaruit voor verkoper/opdrachtnemer voortvloeiende aan- sprakelijkheid beperkt tot de in 11.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 11 (garantie).

9.10 Onder geen beding en op geen enkel moment voor ofna definitieve levering (ofuitvoering) kan de koper/opdrachtgever schadevergoeding, danwel ontbinding van de Overeenkomst met verkoper/opdrachtnemer vorderen, indien de verworven producten niet voor bepaalde specifieke doeleinden kunnen worden aangewend, die door verkoper/opdrachtnemer is getoond, genoemd ofvermeld. Evenmin is verkoper/opdrachtnemer in welke vorm dan ook aansprakelijk voor eventuele overtredingen en de financiële en juridische gevolgen hiervan, ten gevolge van het (on)rechtmatig gebruik oftoepassing van de door verkoper/opdrachtnemer aan koper/ opdrachtgever verkochte zaken of geleverde diensten. Koper/opdrachtgever heeft bovendien geen recht tot reclameren voor zover de montagevoorschriften en/of de garantie-checklist niet deugdelijk zijn nageleefd.

 • Montage en inwerkingstelling

10.1 In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling en aftersales-service niet berekend, tenzij anders overeengekomen.

10.2 Heeft de verkoper/opdrachtnemer zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde producten verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die producten, indien:

a. montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor lo- gies, voeding en dergelijke voor de monteur zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever.

 • b. de omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerking- stelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/ofwaaraan de producten moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of gerepa- reerd.

Voor rekening van de koper/opdrachtgever is het verrichten van alle bijkomende werkzaamhe- den, zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) het aanbieden van de te verwerken producten of

Pagina 7

Dossiemr BA06.3 14.M8411

het organiseren van de opbouw(locatie). Voorts dient de koper/opdrachtgever voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.

10.3 Indien de monteur tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verko- per/opdrachtnemer, niet regelmatig met de montage en de inwerkingstelling kan doorgaan, ko- men de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de koper/opdrachtgever.

10.4 Artikel11 is van overeenkomstige toepassing.

 • Garantie

11.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 is gereclameerd en

naar het redelijke oordeel van verkoper/opdrachtnemer genoegzaam is aangetoond dat de pro- ducten niet behoorlijk functioneren (ofwerkzaamheden niet deugdelijk zijn verricht), zal verko- per/opdrachtnemer de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos op- nieuw te leveren tegen retoumering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffen- de producten deugdelijk te repareren (of de werkzaamheden opnieuw uit te voeren), hetzij koper/ opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de (koop)prijs te verle- nen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door verkoper/opdrachtnemer en koper/opdrachtgever uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.

Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal verkoper/opdrachtnemer ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal verkoper/opdrachtnemer tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

11.2 Indien verkoper/opdrachtnemer producten aan koper/opdrachtgever aflevert welke verko- per/opdrachtnemer van toeleveranciers heeft verkregen, is verkoper/opdrachtnemer nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van koper/opdrachtgever gehouden dan waarop verkoper/opdrachtnemer ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie danwel onderde- lengarantie, is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende af- zonderlijke componenten cq. onderdelen van de door verkoper/opdrachtnemer aan koper/ opdrachtgever geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage- afstel- en instelkos- ten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of beno- digde materialen zijn volledig voor rekening van de koper/opdrachtgever. Tevens zijn alle even- tuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksga- rantie danwel onderdelengarantie bij de toeleverancier van de verkoper/opdrachtnemer te bedin- gen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de koper/opdrachtgever. Alle verzendkos- ten van koper/opdrachtgever naar verkoper/opdrachtnemer zijn te allen tijde voor rekening van koper/opdrachtgever.

Garantie wordt uitgesloten op slijtdelen met als enige uitzondering fabricagefouten. Onder slijt- delen wordt verstaan: producten of onderdelen van producten waarbij kwaliteitsvermindering (beschadiging, verstopping of achteruitgang) optreedt door gebruik.

Er is uitsluitend garantie op de door verkoper/opdrachtnemer verkochte producten indien dit on- dubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven.

11.3 Verkoper/opdrachtnemer staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de installatie ofhet gebruik van de producten, noch staat verkoper/opdrachtnemer in voor zodanige adviezen of instructies van koper/opdrachtgever aan zijn afnemers.

11.4 De producten blijven volledig voor risico van koper/opdrachtgever in het geval door verko- per/opdrachtnemer aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van verkoper/opdrachtnemer en niet in redelijkheid van koper/opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert.

Pagina 8

Dossiernr BA06.3.14.M8411

11.5 Mocht de koper/opdrachtgever eventuele herstellingen of veranderingen zonder vooraf- gaande toestemming van de verkoper/opdrachtnemer verrichten, of door anderen laten verrich- ten, dan zal verkoper/opdrachtnemer niet gehouden zijn, zijn garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door koper/opdrachtgever of gelieerde partijen ongeëigend gebruik

van de goederen heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.

11.6 Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, geldt er geen garantie op de goederen en producten die door verkoper/opdrachtnemer worden aangeboden. De garantie die wordt verleend is in alle gevallen zgn. “Carry In – Carry Out” garantie, hetgeen inhoudt dat koper/opdrachtgever ingeval van garantie altijd zelf zorg moet dragen voor het aanbieden van de onderdelen of producten on- der garantie aan de door verkoper/opdrachtnemer aangewezen beoordelende partij. En na herstel! vervanging dient koper/opdrachtgever de goederen of producten wederom zelf op te halen

op het door verkoper/opdrachtnemer aangewezen geografisch adres.

 • Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Verkoper/opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van koper/ opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

12.2 De-aansprakelijkheid van verkoper/opdrachtnemer jegens koper/opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één ge- beurtenis geldt) beperkt tot het betreffende factuurbedrag, respectievelijk, de koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom C.q. factuurbedrag kan worden aangewezen, is verkoper/ opdrachtnemer’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaan- sprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

12.3 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van verkoper/opdrachtnemer ofhaar hoogste leidinggevend personeel, zal koper/opdrachtgever verkoper/opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de producten (diensten), C.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij koper/opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

12.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper/ opdrachtnemer ofhaar hoogste leidinggevend personeel ofvoor zover verkoper/

opdrachtnemer ’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprake- lijkheidsrecht.

12.5 Indien bij levering van producten (diensten) door verkoper/opdrachtnemer aan koper/ opdrachtgever aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met

betrekking tot het gebruik van de producten (diensten) en doeleinden, is koper/opdrachtgever verplicht zich hieraan te houden.

Verkoper/opdrachtnemer mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van de koper/opdrachtgever, van uit gaan dat koper/opdrachtgever en zijn personeel of de personen, die koper/opdrachtgever direct of indirect bij of met het product laten werken of verblijven, zulks in de ruimste zin des woords, de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in vol- doende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse, Engelse of Duitse is. Verkoper/opdrachtnemer is bereid koper/ opdrachtgever – voor zover mogelijk – die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen. Koper/opdrachtgever is gehouden de kos- ten terzake te voldoen.

Pagina 9

Dossiemr BA06.3.14.M8411

13.Opschorting enOntbinding
13.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van

het bedrijfvan koper/opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met koper/opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij verkoper/opdrachtnemer koper/opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt na- koming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welke geval verko- per/opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

 • a. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
 • al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van koper/opdrachtgever op te schorten;
 • een en ander onverminderd verkoper/opdrachtnemer ’s andere rechten onder welke overeen- komst met koper/opdrachtgever dan ook en zonder dat verkoper/opdrachtnemer tot enige scha- devergoeding is gehouden.

13.2 Indien koper/opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is koper/opdrachtgever in verzuim en is verkoper/opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestel- ling of rechterlijke tussenkomst:

 • a. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
 • die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

een en ander onverminderd verkoper/opdrachtnemer’s andere rechten onder welke overeenkomst met koper/opdrachtgever dan ook en zonder dat verkoper/opdrachtnemer tot enige schadever- goeding is gehouden.

13.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 oflid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van verkoper/opdrachtnemer op koper/opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uithoofdevandebetreffendeovereenkomst(en)onmiddellijkeninhetgeheelopeisbaar enis verkoper/opdrachtnemer gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen verkoper/opdrachtnemer en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van koper/opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Koper/ opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde verkoper/opdrachtnemer

in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

 • 14. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter
  1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepas- smg.
 • 14.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen verkoper/opdrachtnemer en koper/ opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing. 14.3IndiendezeVoorwaardenvantoepassingzijnineeninternationaleverhoudingmetkoper/ opdrachtgever, zal deze verkoper/opdrachtnemer steeds direct informeren over alle bepalingen

in deze Voorwaarden die in het land van koper/opdrachtgever niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door verkoper/opdrachtnemer geaccordeerd, zal verkoper/opdrachtnemer alsdan de redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd onderzoek dragen. Koper/opdrachtgever zal, voor zover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet-afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en ver- koper/opdrachtnemer vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij verkoper/

 

Pagina 10

Dossiemr BA06.3.14.M8411

opdrachtnemerheeftgeweigerdaanderedelijkekostenvoorhetbenodigdeonderzoek- als hierboven bedoeld – te voldoen.

14.4Voorzoverdoornationaleofinternationalerechtsregelsnietdwingendanderswordtvoor- geschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechter in de vesti- gingsplaats van verkoper/opdrachtnemer. Indien op grond van (nationaal) dwingend recht de rechtbank bevoegd is, zal het geschil beslecht worden door de rechtbank Midden-Nederland.

 • Conversie

Indienenvoorzoveropgrondvanderedelijkheidenbillijkheidofhet onredelijkbezwarend karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 • 16. Partiële nietigheid
  Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met
 • de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, or- ders, leveringen, diensten, en overige activiteiten van Hobbycentraal Deze Algemene voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze algeme- ne voorwaarden beschikbaar op de internetpagina van Hobbycentraal: www.Hobbycentraal.nl